Home   Zkoušky probíhají i v době momentálních opatření.

Zkoušky probíhají i v době momentálních opatření.

Chcete se stát profesionálem v oboru, ve kterém již dlouhou dobu pracujete? Hlídáte děti, pracujete v mateřském centru nebo jen víte, že jste výborná chůva, máte ráda děti a chtěla byste se jako chůva živit nebo si založit školku nebo dětskou skupinu?  ALE nejste ani zdravotník ani sociální pracovník a dokonce ani učitelka mateřské školy? Přesto můžete získat vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu na základě zkoušky. Chcete zlepšit své vyhlídky pro získání nového pracovního místa?

Absolventi splňují také podmínky pro šablony DVPP – I. Aktivity pro mateřské školy  – personální podpora MŠ a pro práci v dětské skupině výzvy 03 17 073 a 03 17 074.

Zákon o dětských skupinách (č. 247/2014 Sb.) staví tuto kvalifikaci na úroveň odborných způsobilostí některé z níže uvedených způsobilostí:

Odbornou způsobilostí pečující osoby je:

 • odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, zdravotnického asistenta, ošetřovatele, porodní asistentky, zdravotně-sociálního pracovníka, zdravotnického záchranáře, psychologa ve zdravotnictví nebo specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa),
 • odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo odborná způsobilost pracovníka v sociálních službách),
 • odborná kvalifikace učitele mateřské školy, učitele prvního stupně základní školy nebo vychovatele),
 • profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky), nebo
 • odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře).

Nejčastější dotazy

Pokud prokážete, že vše nutné umíte a znáte, získáte celostátně platné osvědčení o své způsobilosti vykonávat kvalifikovaně profesi Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M)

Národní soustava kvalifikací umožňuje každému, kdo má potřebné znalosti a dovednosti, aby složil zkoušku, aniž by se musel vracet do školních lavic nebo absolvovat specializovaný kurz či rekvalifikaci. Po úspěšném absolvování zkoušky z takzvané profesní kvalifikace člověk dostane celostátně platné osvědčení, uznávané zaměstnavateli, personálními agenturami i profesními experty. Osvědčení už má 70 000 Čechů.

Na základě rozhodnutí o autorizaci k provádění zkoušek odborné způsobilosti a k vydávání osvědčení pro profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M) ze dne 21.2.2020 udělené Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlašuje Montessori Olomouc z.s. termíny pro přezkoušení. Zástupkyněmi autorizované právnické osoby jsou Mgr. Kateřina Bartoňová a Bc. Jana Lejsková. Žadatelem o konání zkoušky může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání nebo účastník rekvalifikace podle zákona upravujícího zaměstnanost.

Zkouška z profesní kvalifikace opravňuje absolventa k získání vázané živnosti „Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu“ (dle zákona č. 179/2006 Sb.).

Nejbližší termíny zkoušek:

sobota 28.8.2021 8:00 – 19:00 NOVÝ TERMÍN, 6 VOLNÝCH MÍST

Cena zkoušky:   5 500,-Kč

PO UHRAZENÍ POPLATKU VÁM POŠLEME STUDIJNÍ MATERIÁLY, ze kterých se zvládnete ke zkoušce připravit, tato aktivita není naší povinností, pouze vstřícným krokem. Autorizovaná osoba provádí zkoušku – nezajišťuje vzdělávání uchazeče.

Pro ucelenou skupinu zájemců jsme schopni vypsat individuální termín zkoušky.

K vykonání zkoušky je vyhrazen jeden pokus (nejsou opravné termíny). V případě neúspěchu se uchazeč nově přihlašuje a hradí nově poplatek za celou zkoušku.

Školení První pomoci důrazně doporučujeme absolvovat výhradně prakticky – na tuto oblast je u zkoušky kladen důraz. V mnoha případech uchazeči nejsou schopni předvést praktickou ukázku poskytnutí první pomoci a tím zkoušku nezvládnou.

V případě zájmu o školení první pomoci můžete kontaktovat :

www.pmeduca.com

Napište si o přihlášku ke zkoušce:

   Jméno:
   Příjmení:
*
Email:
  Vaše data jsou v bezpečí – SmartEmailing.cz

 

1. Kdy, kde a za jakých podmínek můžu vykonat zkoušku?

 • Zkouška probíhá v Pružné školce, Kavaléristů 8 , 779 00 Olomouc
 • Podmínkou pro konání zkoušky je podání přihlášky ke zkoušce vybrané profesní kvalifikace a úhrada stanoveného poplatku za zkoušku. 
 • Přihlášku obdržíte po vyplnění údajů do tohoto formuláře
 • Na fakturu uvádíme Vaši adresu, pokud Vám zkoušku uhradí např. školka, nebo jiná organizace, uveďte její fakturační údaje nejpozději při odeslání přihlášky!
 • Následně vám bude zaslána pozvánka s přesným terminem konání zkoušky a bližšími informacemi o průběhu zkoušky.
 • Stanovený poplatek za zkoušku je nutné uhradit nejpozději 7 dnů před konáním zkoušky. Platební informace obdržíte s pozvánkou ke zkoušce.
 • Nemůže-li se uchazeč ve stanoveném termínu zkoušky zúčastnit ze zdravotních, nebo jiných vážných důvodů, může nejpozději 2 dny před stanoveným termínem zkoušky písemně požádat s uvedením důvodu o stanovení termínu jiného.
 • Jestliže se uchazeč ve stanoveném termínu ke zkoušce bez omluvy nedostaví, posuzuje se, jako by u zkoušky neuspěl a již zaplacený poplatek se mu nevrací.   

2. Jaký význam má doklad získaný úspěšnou zkouškou před autorizovanou osobou?

 • Dokladem, který potvrzuje úspěšné vykonání zkoušky, je osvědčení o získání profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Toto osvědčení je veřejnou listinou podobně, jako jí jsou např. vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o absolutoriu, ale také občanský průkaz, řidičský průkaz či rodný list. Jako takové má celostátní platnost a bez dalšího osvědčuje skutečnosti v něm uvedené při každém občanskoprávním a pracovněprávním vztahu, tedy i při prokazování dosažené kvalifikace zaměstnavateli.
 • Na základě osvědčení lze získat vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu
 • Osvědčení o profesní kvalifikaci je platné i v zemích Evropské unie.

3. Jak zjistím, co musím ke zkoušce umět a znát a jak bude zkouška probíhat?

 • Konkrétní popis toho, co musí uchazeč umět, je uveden kvalifikačním standardu  profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.
 • Jakým způsobem bude uchazeč zkoušen z toho, co umí a zná je uvedeno v hodnotícím standardu  profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.
 • Pro ověření kompetence „Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí, kritérium a) uchazeč/uchazečka na základě zadání autorizované osoby zpracuje písemnou přípravu výchovného celku v rozsahu minimálně dvou stran A4, která bude obsahovat:

  název, výchovný/é cíl/e, věkovou kategorii dětí, počet dětí, pomůcky potřebné pro realizaci jednotlivých aktivit, popis jednotlivých aktivit, časovou dotaci.

  Do výchovného celku budou zařazeny minimálně 3 aktivity různorodého zaměření (např. motivační, pohybové, tvořivé..). Před zahájením zkoušky autorizovaná osoba zadá uchazeči/uchazečce písemnou přípravu s výše uvedenou osnovou. Písemnou přípravu pro ověření kompetence „Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí předloží uchazeč/uchazečka nejpozději 7 dní před termínem zkoušky.

 • Zkouška se skládá z části písemné ( 90 minut – test), praktické  a ústní a probíhá před dvoučlennou zkušební komisí a za přítomnosti zdravotníka. Celková délka zkoušky je 3 až 4 hodiny na každého zkoušeného
 • Maximální počet zkoušených je 5 v jednom termínu
 • Výsledek zkoušky bude sdělen do 5 dnů ode dne konání zkoušky. Vykonal-li uchazeč zkoušku úspěšně, bude mu zasláno osvědčení podle § 19. zákona 179/2006 Sb.

4. Kdo se může ke zkoušce přihlásit?

 • Ke zkoušce se může přihlásit každá osoba starší 18 – ti let, která získala alespoň základní vzdělání.
 • Osoba mladší 18-ti let se ke zkoušce může přihlásit tehdy, pokud je účastníkem rekvalifikačního kurzu organizovaného úřadem práce. Zkoušky se může zúčastnit i ten, kdo není občanem ČR.
 • Zdravotní způsobilost není vyžadována. Uchazeč musí být bez logopedické vady.

5. Jak je zaručena objektivnost zkoušky?

 • Objektivnost zkoušky je zaručena autorizovanou osobou, která musela prokázat, že splňuje vzdělanostní, odborné i pedagogické předpoklady pro výkon této činnosti.

6. Kolik mě zkouška bude stát?

 • Cena zkoušky vychází z kvalifikovaného odhadu nákladů na zkoušku. Náklady na vykonání zkoušky profesní kvalifikace je v příslušném zdaňovacím období možné odečíst od základu daně.
 • Cena za zkoušku je 5 500,- Kč
 • Zkoušku z profesní kvalifikace může zaměstnanci uhradit i jeho zaměstnavatel. Zkouška se tak stává  jedním z benefitů, který podpoří zaměstnance dále se vzdělávat.

7. Průvodce krok za krokem

 1. vyberte si profesní kvalifikaci, ze které chcete složit zkoušku
 2. seznamte se s tím, co je nutné ke zkoušce umět a znát – kvalifikační standard, a jakým způsobem budete zkoušen/a – hodnotící standard
 3. pokud vše uvedené ve standardech dané kvalifikace umíte a znáte vyplňte formulář a čekejte na přihlášku, která vám přijde na email
 4. vyplňte přihlášku v příloze emailu a odešlete podle návodu v emailu
 5. vyčkejte na doručení pozvánky, kde bude uveden termín Vaši zkoušky,pokyny ke zkoušce a faktura pro zaslání platby
 6. dostavte se v uvedeném termínu ke zkoušce


Kvalifikační a hodnotící standard NSK Chůva

Kód: 69-017-M

Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na konkrétním zadaném příkladu uvést zásady bezpečnosti a prevence úrazů s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti dítěte; podle prostředí identifikovat možná rizika a navrhnout způsob jejich odstranění Ústní ověření
b Vyhodnotit konkrétní situaci v oblasti bezpečnosti a prevence úrazů podle možného mechanizmu úrazu (pád, tonutí, popálenina, otravy, dopravní nehoda) a podle formy péče (individuální, skupinová) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.

Poskytování první pomoci dítěti/dětem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit rychle tři různé nenadálé situace ohrožující zdraví a život dítěte, určit druh, rozsah poranění či poškození, navrhnout způsoby řešení a předvést poskytnutí první pomoci Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést rozhovor při volání na záchranný systém, vysvětlit a zdůvodnit postup Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést na resuscitačním modelu miminka a dítěte (juniora) správný postup při neodkladné resuscitaci dítěte v dané věkové kategorii Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.

Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit dva konkrétní příklady situací při péči o běžně nemocné dítě z hlediska závažnosti zdravotního stavu dítěte Ústní ověření
b Zvolit a vysvětlit správné postupy při konkrétní situaci u začínajícího či probíhajícího běžného onemocnění dítěte Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.

Vedení dítěte k hygienickým návykům

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a rozlišit základní hygienické a sebeobslužné návyky vzhledem k věkovým a individuálním potřebám dítěte, zvolit přiměřenou motivaci k jejich nácviku Ústní ověření
b Na konkrétním zadaném příkladu vysvětlit způsoby vedení dítěte/dětí k hygienickým návykům a sebeobslužným dovednostem v zařízení či v domácnosti Ústní ověření
c Popsat a předvést bezpečnou manipulaci s kojencem při péči o něj Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.

Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a zdůvodnit zásady zdravého životního stylu dítěte dané věkové kategorie i s příklady z oblasti výživy, včetně dodržování pitného režimu, pohybových aktivit, duševního zdraví a odpočinku Písemné ověření
b Uplatňovat zásady zdravé výživy při sestavování jídelníčku pro dítě dané věkové kategorie na tři dny Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.

Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést specifika výchovy dětí v dětském kolektivu v zařízení či domácnosti. Připravit, vysvětlit a předvést realizaci výchovného celku s minimálně třemi aktivitami (pohybová, tvořivá, didaktická část) Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést vhodné výchovné cíle, metody a formy práce podporující rozvoj osobnosti dítěte na příkladech aktivit Písemné ověření
c Vysvětlit význam hry při výchově dítěte a uvést 6 příkladů různých typů her (3 hry v interiéru a 3 hry v exteriéru). Prakticky předvést ukázku jedné řízené hry Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést kritéria výběru vhodné hračky s ohledem na věk, vývojovou úroveň a potřeby dítěte. Uvést konkrétní příklady vhodných hraček Ústní ověření
e Navrhnout vhodnou aktivitu pro dítě/děti v konkrétní situaci a v určeném prostředí s přihlédnutím k věku dítěte/dětí a využitím zadaných pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.

Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat strategii vytváření příznivých podmínek a výchovného působení na skupinu dětí v domácnosti nebo v zařízení péče o děti a popsat režimová opatření „dne“ (specifika homogenní nebo heterogenní skupiny, sourozenecké vztahy, vzájemné interakce dětí mezi sebou, odloučení dítěte od matky atd.) Ústní ověření
b Vysvětlit význam a způsob nastavení hranic ve výchově dítěte s ohledem na jeho vývojovou úroveň a osobnostní charakteristiku a objasnit principy využití vnitřní a vnější motivace Písemné a ústní ověření
c Popsat asertivní postupy při předcházení a eliminování nepřiměřených reakcí dítěte (např. záporné emoce – negace, vztek, dětská asertivita, snaha vyhnout se nepříjemnosti) Ústní ověření
d Navrhnout řešení k zadaným příkladům nepříznivé výchovné situace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.

Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní charakteristiku psychomotorického vývoje dítěte v souvislosti s výkonem práce chůvy Písemné ověření
b Popsat vliv chůvy na podporu psychomotorického vývoj dítěte a jeho osamostatňování a socializaci v jednotlivých vývojových etapách Písemné ověření
c Na konkrétním příkladu popsat možný způsob podpory zdravého psychomotorického vývoje dítěte Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.

Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady správného chování chůvy při výkonu její práce a charakterizovat základní principy osobního vystupování, hygieny a psychohygieny se zaměřením na profesionalitu, diskrétnost, loajalitu a respektování práv dítěte a rodičů Ústní ověření
b Charakterizovat základní etické principy práce chůvy Ústní ověření
c Popsat způsoby vedení dítěte k morálním hodnotám Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat orientaci v oblasti pracovněprávních vztahů a pravidel při zakládání a provozování živnosti v oblasti služeb péče o děti (sociální a zdravotní pojištění, daň z příjmů, daňové přiznání pro OSVČ) Písemné ověření
b Prokázat orientaci v občansko-právním vztahu chůva – zaměstnavatel/klient a znalost základních pravidel a podmínek při uzavírání písemné smlouvy s rodiči dětí při poskytování péče o dítě v zařízení či domácnosti (odpovědnost za škodu na zdraví dítěte i na majetku klienta při výkonu práce, rizika práce v rodině bez smlouvy) Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.

Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost právních předpisů v oblasti služeb péče o děti a souvisejících předpisů Písemné ověření
b Prokázat znalost provozních a administrativních podmínek jednotlivých typů služeb péče o děti Písemné ověření
c Prokázat znalost požadavků na prostory při péči o děti, znalost základních hygienických pravidel a podmínek při stravování dětí. Uvést základní subjekty, které řeší tuto problematiku Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.


Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Informace o hodnotícím standardu, kvalifikačním standardu a další informace se dozvíte zde:

Co je Národní soustava kvalifikací a Národní soustava povolání?

 Národní soustava kvalifikací je systém uznávání znalostí a dovedností, u kterých nezáleží na tom, zda byly získány ve škole, kurzem, či praxí.

Důležitá je jejich kvalita

 •  Pravidla pro ověřování a uznávání výsledků, toho co umíte a znáte, řeší zákon č.179/2006 Sb.  ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
 • Kvalifikace jsou popisovány v Národní soustavě kvalifikací prostřednictvím kvalifikačních a hodnotících standardů.
 • Zdrojem informací pro vytváření Národní soustavy kvalifikací je Národní soustava povolání. Povolání uvedená v Národní soustavě povolání jsou skutečně ta povolaní, která požadují zaměstnavatelé a trh práce České republiky.

Šance získat nové zaměstnání pro ty, kteří jsou držiteli osvědčení o profesní kvalifikaci se tak výrazně zvýší.