Home  

Chcete se stát profesionálem v oboru, ve kterém již dlouhou dobu pracujete? Hlídáte děti, pracujete v mateřském centru nebo jen víte, že jste výborná chůva, máte ráda děti a chtěla byste se jako chůva živit nebo si založit školku nebo dětskou skupinu?  ALE nejste ani zdravotník ani sociální pracovník a dokonce ani učitelka mateřské školy? Přesto můžete získat vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu na základě zkoušky. Chcete zlepšit své vyhlídky pro získání nového pracovního místa?

Absolventi splňují také podmínky pro šablony DVPP – I. Aktivity pro mateřské školy  – personální podpora MŠ a pro práci v dětské skupině výzvy 03 17 073 a 03 17 074.

Zákon o dětských skupinách (č. 247/2014 Sb.) staví tuto kvalifikaci na úroveň odborných způsobilostí některé z níže uvedených způsobilostí:

Odbornou způsobilostí pečující osoby je:

 • odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, zdravotnického asistenta, ošetřovatele, porodní asistentky, zdravotně-sociálního pracovníka, zdravotnického záchranáře, psychologa ve zdravotnictví nebo specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa5),
 • odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo odborná způsobilost pracovníka v sociálních službách6),
 • odborná kvalifikace učitele mateřské školy, učitele prvního stupně základní školy nebo vychovatele7),
 • profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky8), nebo
 • odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře9).

Nejčastější dotazy

Pokud prokážete, že vše nutné umíte a znáte, získáte celostátně platné osvědčení o své způsobilosti vykonávat kvalifikovaně profesi Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M)

Národní soustava kvalifikací umožňuje každému, kdo má potřebné znalosti a dovednosti, aby složil zkoušku, aniž by se musel vracet do školních lavic nebo absolvovat specializovaný kurz či rekvalifikaci. Po úspěšném absolvování zkoušky z takzvané profesní kvalifikace člověk dostane celostátně platné osvědčení, uznávané zaměstnavateli, personálními agenturami i profesními experty. Osvědčení už má 70 000 Čechů.

Na základě rozhodnutí o autorizaci k provádění zkoušek odborné způsobilosti a k vydávání osvědčení pro profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M) a Chůva pro dětské koutky (kód: 69-018-M) ze dne 4.6.2013 udělené Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlašuje Montessori Olomouc – rodinné centrum termíny pro přezkoušení. Zástupkyněmi autorizované právnické osoby jsou Bc. Kateřina Bartoňová a Bc. Jana Lejsková. Žadatelem o konání zkoušky může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání nebo účastník rekvalifikace podle zákona upravujícího zaměstnanost.

Zkouška z profesní kvalifikace opravňuje absolventa k získání vázané živnosti „Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu“ (dle zákona č. 179/2006 Sb.).

Nejbližší termíny zkoušek:

sobota 29.2.2020 8:00 – 20:00

sobota 11.4.2020 8:00 – 20:00

sobota 23.5.2020 8:00 – 20:00

Cena zkoušky:   5 500,-Kč

NOVĚ: PO UHRAZENÍ POPLATKU VÁM POŠLEME STUDIJNÍ MATERIÁLY, ze kterých se zvládnete ke zkoušce připravit, tato aktivita není naší povinností, pouze vstřícným krokem. Autorizovaná osoba provádí zkoušku – nezajišťuje vzdělávání uchazeče.

Pro ucelenou skupinu zájemců jsme schopni vypsat individuální termín zkoušky.

K vykonání zkoušky je vyhrazen jeden pokus (nejsou opravné termíny). V případě neúspěchu se uchazeč nově přihlašuje a hradí nově poplatek za celou zkoušku.

Školení První pomoci důrazně doporučujeme absolvovat výhradně prakticky – na tuto oblast je u zkoušky kladen důraz. V mnoha případech uchazeči nejsou schopni předvést praktickou ukázku poskytnutí první pomoci a tím zkoušku nezvládnou.

V případě zájmu o školení první pomoci můžete kontaktovat :

www.pmeduca.com

Napište si o přihlášku ke zkoušce:

   Jméno:
   Příjmení:
*
Email:
  Vaše data jsou v bezpečí – SmartEmailing.cz

 

1. Kdy, kde a za jakých podmínek můžu vykonat zkoušku?

 • Zkouška probíhá v Pružné školce, Kavaléristů 8 , 779 00 Olomouc mapa
 • Podmínkou pro konání zkoušky je podání přihlášky ke zkoušce vybrané profesní kvalifikace a úhrada stanoveného poplatku za zkoušku.
 • Přihlášku obdržíte po vyplnění údajů do tohoto formuláře
 • Následně vám bude zaslána pozvánka s přesným terminem konání zkoušky a bližšími informacemi o průběhu zkoušky.
 • Stanovený poplatek za zkoušku je nutné uhradit nejpozději 7 dnů před konáním zkoušky. Platební informace obdržíte s pozvánkou ke zkoušce.
 • Nemůže-li se uchazeč ve stanoveném termínu zkoušky zúčastnit ze zdravotních, nebo jiných vážných důvodů, může nejpozději 2 dny před stanoveným termínem zkoušky písemně požádat s uvedením důvodu o stanovení termínu jiného.
 • Jestliže se uchazeč ve stanoveném termínu ke zkoušce bez omluvy nedostaví, posuzuje se, jako by u zkoušky neuspěl a již zaplacený poplatek se mu nevrací.   

2. Jaký význam má doklad získaný úspěšnou zkouškou před autorizovanou osobou?

 • Dokladem, který potvrzuje úspěšné vykonání zkoušky, je osvědčení o získání profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Toto osvědčení je veřejnou listinou podobně, jako jí jsou např. vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o absolutoriu, ale také občanský průkaz, řidičský průkaz či rodný list. Jako takové má celostátní platnost a bez dalšího osvědčuje skutečnosti v něm uvedené při každém občanskoprávním a pracovněprávním vztahu, tedy i při prokazování dosažené kvalifikace zaměstnavateli.
 • Na základě osvědčení lze získat vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu
 • Osvědčení o profesní kvalifikaci je platné i v zemích Evropské unie.

3. Jak zjistím, co musím ke zkoušce umět a znát a jak bude zkouška probíhat?

 • Konkrétní popis toho, co musí uchazeč umět, je uveden kvalifikačním standardu  profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.
 • Jakým způsobem bude uchazeč zkoušen z toho, co umí a zná je uvedeno v hodnotícím standardu  profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.
 • Zkouška se skládá z části písemné (cca 60 minut – test), praktické  a ústní a probíhá před dvoučlennou zkušební komisí a za přítomnosti zdravotníka. Celková délka zkoušky je 2-3,5 hodiny na každého zkoušeného
 • Maximální počet zkoušených je 7 v jednom termínu
 • Výsledek zkoušky bude sdělen do 5 dnů ode dne konání zkoušky. Vykonal-li uchazeč zkoušku úspěšně, bude mu zasláno osvědčení podle § 19. zákona 179/2006 Sb.

4. Kdo se může ke zkoušce přihlásit?

 • Ke zkoušce se může přihlásit každá osoba starší 18 – ti let, která získala alespoň základní vzdělání.
 • Osoba mladší 18-ti let se ke zkoušce může přihlásit tehdy, pokud je účastníkem rekvalifikačního kurzu organizovaného úřadem práce. Zkoušky se může zúčastnit i ten, kdo není občanem ČR.
 • Zdravotní způsobilost je vyžadována. Uchazeč musí být bez logopedické vady.

5. Jak je zaručena objektivnost zkoušky?

 • Objektivnost zkoušky je zaručena autorizovanou osobou, která musela prokázat, že splňuje vzdělanostní, odborné i pedagogické předpoklady pro výkon této činnosti.

6. Kolik mě zkouška bude stát?

 • Cena zkoušky vychází z kvalifikovaného odhadu nákladů na zkoušku. Náklady na vykonání zkoušky profesní kvalifikace je v příslušném zdaňovacím období možné odečíst od základu daně.
 • Cena za zkoušku je 5 500,- Kč
 • Zkoušku z profesní kvalifikace může zaměstnanci uhradit i jeho zaměstnavatel. Zkouška se tak stává  jedním z benefitů, který podpoří zaměstnance dále se vzdělávat.

7. Průvodce krok za krokem

 1. vyberte si profesní kvalifikaci, ze které chcete složit zkoušku
 2. seznamte se s tím, co je nutné ke zkoušce umět a znát – kvalifikační standard, a jakým způsobem budete zkoušen/a – hodnotící standard
 3. pokud vše uvedené ve standardech dané kvalifikace umíte a znáte vyplňte formulář a čekejte na přihlášku, která vám přijde na email
 4. vyplňte přihlášku v příloze emailu a odešlete podle návodu v emailu
 5. vyčkejte na doručení pozvánky, kde bude uveden termín Vaši zkoušky,pokyny ke zkoušce a faktura pro zaslání platby
 6. dostavte se v uvedeném termínu ke zkoušce


Kvalifikační a hodnotící standard NSK Chůva

 

Kód: 69-017-M

 

Kritéria a způsoby hodnocení

Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Uvést zásady bezpečnosti a prevence úrazů Ústní ověření
b) Rozdělit zásady prevence do dvou hlavních skupin, charakterizovat je a uvést příklady Ústní ověření
c) Popsat způsoby zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v zařízení či domácnosti dítěte s ohledem na specifika různých vnějších i vnitřních prostředí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.

Poskytování první pomoci dítěti/dětem

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Vyhodnotit rychle nenadálou situaci (např. bezvědomí, epileptický záchvat), určit druh, rozsah poranění či poškození a způsoby řešení Ústní ověření
b) Předvést rozhovor při volání na záchranný systém Praktické předvedení se slovním vysvětlením
c) Vysvětlit a předvést správný postup při neodkladné resuscitaci dítěte v dané věkové kategorii Praktické předvedení se slovním vysvětlením
d) Vysvětlit a předvést správný postup poskytnutí první pomoci při nejčastějších úrazech dítěte v dané věkové kategorii, tj. např. úrazy hlavy, popálení, opaření, tonutí, pády, zasažení elektrickým proudem, dušení Praktické předvedení se slovním vysvětlením
e) Vysvětlit a předvést správný postup při dalších obvyklých úrazech a nehodách dítěte v dané věkové kategorii, tj. např. otravy, požití drobných předmětů, poleptání, bodnutí hmyzem, poranění domácím zvířetem, napadení parazity, úpal, úžeh, ošetření krvácení, zlomenin Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.

Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Rozpoznat a vyhodnotit závažnost zdravotního stavu dítěte při začínající nemoci, vysvětlit na konkrétních příkladech Ústní ověření
b) Zvolit a vysvětlit správné postupy při začínajícím i probíhajícím běžném onemocnění dítěte, vysvětlit na konkrétních příkladech Ústní ověření
c) Popsat způsoby řešení situace výskytu infekčního onemocnění u dítěte/dětí v zařízení či domácnosti dítěte Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.

Vedení dítěte k hygienickým návykům

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Prokázat znalost základních hygienických návyků vzhledem k věku dítěte, zvolit vhodnou motivaci k jejich nácviku Ústní ověření
b) Popsat způsoby vedení dítěte/dětí k hygienickým návykům v zařízení či domácnosti dítěte, vysvětlit na příkladech Ústní ověření
c) Popsat náplň denního režimu dítěte/dětí v souvislosti s dodržováním denní hygieny v zařízení nebo v domácnosti dítěte s ohledem na věk, vysvětlit na příkladech Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.

Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Uvést a zdůvodnit zásady správného životního stylu dítěte dané věkové kategorie i s příklady z oblasti výživy, pohybových aktivit, duševního zdraví a odpočinku Písemné ověření
b) Sestavit jídelníček pro dítě dané věkové kategorie na tři dny Písemné ověření
c) Uvést a charakterizovat organizační způsoby zajištění stravování dětí v zařízení či domácnosti dítěte, včetně dodržování pitného režimu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.

Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Připravit ukázku hry tvořivé nebo pohybové nebo didaktické, vysvětlit její principy a cíle Praktické předvedení se slovním vysvětlením
b) Vysvětlit cíle rozumové, tělesné, ekologické a estetické výchovy a uvést příklady s ohledem na věk dítěte Písemné ověření
c) Vysvětlit principy výběru vhodné hračky podle věku dítěte, uvést příklady (např. estetičnost, hygieničnost, aktivní manipulace, prostor pro tvořivost, hračka, která s dítětem roste) Ústní ověření
d) Předvést aktivitu výchovně-vzdělávací práce s ohledem na věk dítěte (např. vyprávět úryvek pohádky, přednes říkanky s pohybem, pohybová aktivita, výtvarná, hudební aktivita) Praktické předvedení
e) Vysvětlit stanovování výchovných hranic dítěte a principy využití motivace Písemné ověření
f) Charakterizovat výchovné a vzdělávací metody při práci s dítětem (komunikace, sebeobsluha, tělesný rozvoj, rozumové schopnosti, socializace) Ústní ověření
g) Uvést 5 příkladů tvořivých nebo pohybových nebo didaktických her pro děti v interiéru a 5 příkladů v exteriéru, vysvětlit jejich principy a cíle Ústní ověření
h) Uvést specifika výchovy v dětském kolektivu v zařízení či domácnosti dítěte včetně příkladu společné aktivity dětí, uvést praktické příklady a uvést specifika věkově heterogenní a homogenní skupiny Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.

Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Charakterizovat odchylky v chování dítěte, znát způsoby zvládnutí agresivity dítěte, popsat základní přístupy při práci s hyperaktivním dítětem Ústní ověření
b) Zvolit správný výchovný prostředek v nepříznivých výchovných situacích (např. princip práce se vzdorovitým, hyperaktivním, agresivním, neposlušným dítětem) Ústní ověření
c) Popsat asertivní postupy při předcházení a eliminování nestandardních reakcí dítěte (např. záporné emoce – negace, vztek, snaha vyhnout se nepříjemnosti, dětská agresivita) Ústní ověření
d) Popsat strategii vytváření příznivých podmínek a působení na skupinu dětí v domácnosti nebo v dětském zařízení (specifika homogenní nebo heterogenní skupiny, sourozenecké vztahy, vzájemné interakce dětí mezi sebou, odloučení dítěte od matky a vhodná adaptace atd.) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.

Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Charakterizovat jednotlivá stadia dětského vývoje v souvislosti s výkonem práce chůvy Písemné ověření
b) Popsat vliv chůvy v jednotlivých věkových etapách dítěte na jeho socializaci Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.

Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Vysvětlit zásady správného chování chůvy při výkonu její práce Ústní ověření
b) Charakterizovat základní principy hygieny a osobního vystupování se zaměřením na diskrétnost a loajalitu při práci chůvy Ústní ověření
c) Charakterizovat základní etické principy práce chůvy při dlouhodobé péči o svěřené děti po dobu nepřítomnosti rodičů (dovolená, zdravotní problémy) Ústní ověření
d) Prokázat orientaci v základech etické výchovy   při práci s dítětem nebo  kolektivem dětí v zařízení či domácnosti dítěte Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Prokázat orientaci v občansko-právním vztahu chůva – zaměstnavatel/klient Písemné ověření
b) Prokázat znalost legislativy v oblasti služeb péče o děti a souvisejících předpisů Písemné ověření
c) Prokázat obecnou orientaci v oblasti pracovněprávních vztahů Písemné ověření
d) Prokázat obecnou orientaci v daňové evidenci potřebné k výkonu profese Písemné ověření
e) Prokázat znalost základních pravidel a podmínek při uzavírání písemné smlouvy s rodiči dětí při poskytování péče o dítě v zařízení či domácnosti dítěte Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.

Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

Kritéria hodnocení Způsoby ověření
a) Popsat organizační zásady při vedení dětského kolektivu v zařízení či domácnosti dítěte (např. systém evidence dětí obsahující všechny informace nezbytné k zajištění péče o děti, administrativa, archivace dokladů o hlídaných dětech) Písemné ověření
b) Prokázat znalost požadavků na prostory při péči o děti, znalost základních hygienických pravidel, základní povědomí o podmínkách v oblasti stavební a požární a uvést základní subjekty, které řeší tuto problematiku Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.

 

Informace o hodnotícím standardu, kvalifikačním standardu a další informace se dozvíte zde:

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Co je Národní soustava kvalifikací a Národní soustava povolání?

 Národní soustava kvalifikací je systém uznávání znalostí a dovedností, u kterých nezáleží na tom, zda byly získány ve škole, kurzem, či praxí.

Důležitá je jejich kvalita

 •  Pravidla pro ověřování a uznávání výsledků, toho co umíte a znáte, řeší zákon č.179/2006 Sb.  ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
 • Kvalifikace jsou popisovány v Národní soustavě kvalifikací prostřednictvím kvalifikačních a hodnotících standardů.
 • Zdrojem informací pro vytváření Národní soustavy kvalifikací je Národní soustava povolání. Povolání uvedená v Národní soustavě povolání jsou skutečně ta povolaní, která požadují zaměstnavatelé a trh práce České republiky.

Šance získat nové zaměstnání pro ty, kteří jsou držiteli osvědčení o profesní kvalifikaci se tak výrazně zvýší.