Home   Nově nabízíme jednodenní zkoušku pro získání (popř. doplnění) profesní kvalifikace s názvem Chůva pro děti v dětské skupině.

Nově nabízíme jednodenní zkoušku pro získání (popř. doplnění) profesní kvalifikace s názvem Chůva pro děti v dětské skupině.

Chůva pro děti v dětské skupině

(kód: 69-073-M)

nabízí ověření znalostí pro zájemce o práci v dětských skupinách.

Dle novely o dětských skupinách je poskytovatel povinen zajistit, aby činnost, kterou se uskutečňuje výchova a péče o dítě v dětské skupině, byla vykonávána alespoň 1 pečující osobou s odbornou způsobilostí ve zdravotnické oblasti nebo profesní kvalifikací Chůvy pro děti v dětské skupině. (pro poskytovatele, jimž oprávnění vzniklo před 30. 9. 2021, platí až od 1. 10. 2024).

 • získáte odbornou způsobilost pro práci v dětské skupině
 • splníte požadavek na zdravotnického pracovníka v týmu pečujících osob dětské skupiny 
 • můžete si založit vlastní dětskou skupinu

Zkouška má tři části: písemný test a ústní zkoušku a praktické předvedení.
Cena zkoušky: 5 500 Kč
Obsah zkoušky shrnuje Kvalifikační a hodnotící standard NSK

 


Pro absolventy zkoušky Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky nabízíme realizaci jen té části zkoušky, která je nová (v rámci uznatelnosti kompetencí).

Pro držitele osvědčení Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód 69-017-M), kteří budou mít zájem o zkoušku z nové profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině, nabízíme možnost složit rozdílovou zkoušku.
Rozdílová zkouška má tři části: písemný test, ústní zkoušku a praktické předvedení.
Cena rozdílové zkoušky: 3 900 Kč


Nejčastější dotazy

Pokud prokážete, že vše nutné umíte a znáte, získáte celostátně platné osvědčení o své způsobilosti vykonávat kvalifikovaně profesi Chůva pro děti v dětské skupině (kód: 69-073-M)

Národní soustava kvalifikací umožňuje každému, kdo má potřebné znalosti a dovednosti, aby složil zkoušku, aniž by se musel vracet do školních lavic nebo absolvovat specializovaný kurz či rekvalifikaci. Po úspěšném absolvování zkoušky z takzvané profesní kvalifikace člověk dostane celostátně platné osvědčení, uznávané zaměstnavateli, personálními agenturami i profesními experty. Osvědčení už má 70 000 Čechů.

Na základě rozhodnutí o autorizaci k provádění zkoušek odborné způsobilosti a k vydávání osvědčení pro profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině (kód: 69-073-M) ze dne 13.12.2021 udělené Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlašuje Montessori Olomouc z.s. termíny pro přezkoušení. Zástupkyněmi autorizované právnické osoby jsou Mgr. Kateřina Bartoňová a Bc. Jana Lejsková. Žadatelem o konání zkoušky může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání nebo účastník rekvalifikace podle zákona upravujícího zaměstnanost.

Nejbližší termíny zkoušek:

sobota 12.2.2022 8:00

sobota 19.3.2022 8:00 

sobota 23.4.2022 8:00

Cena zkoušky:   5 500,-Kč

PO UHRAZENÍ POPLATKU VÁM POŠLEME STUDIJNÍ MATERIÁLY, ze kterých se zvládnete ke zkoušce připravit, tato aktivita není naší povinností, pouze vstřícným krokem. Autorizovaná osoba provádí zkoušku – nezajišťuje vzdělávání uchazeče.

Pro ucelenou skupinu zájemců jsme schopni vypsat individuální termín zkoušky.

K vykonání zkoušky je vyhrazen jeden pokus (nejsou opravné termíny). V případě neúspěchu se uchazeč nově přihlašuje a hradí nově poplatek za celou zkoušku.

Školení První pomoci důrazně doporučujeme absolvovat výhradně prakticky – na tuto oblast je u zkoušky kladen důraz. V mnoha případech uchazeči nejsou schopni předvést praktickou ukázku poskytnutí první pomoci a tím zkoušku nezvládnou.

V případě zájmu o školení první pomoci můžete kontaktovat :

www.pmeduca.com

Napište si o přihlášku ke zkoušce:

   Jméno:
   Příjmení:
*
Email:
  Vaše data jsou v bezpečí – SmartEmailing.cz

 

1. Kdy, kde a za jakých podmínek můžu vykonat zkoušku?

 • Zkouška probíhá v Pružné školce, Kavaléristů 8 , 779 00 Olomouc
 • Podmínkou pro konání zkoušky je podání přihlášky ke zkoušce vybrané profesní kvalifikace a úhrada stanoveného poplatku za zkoušku. 
 • Přihlášku obdržíte po vyplnění údajů do tohoto formuláře
 • Na fakturu uvádíme Vaši adresu, pokud Vám zkoušku uhradí např. školka, nebo jiná organizace, uveďte její fakturační údaje nejpozději při odeslání přihlášky!
 • Následně vám bude zaslána pozvánka s přesným terminem konání zkoušky a bližšími informacemi o průběhu zkoušky.
 • Stanovený poplatek za zkoušku je nutné uhradit nejpozději 7 dnů před konáním zkoušky. Platební informace obdržíte s pozvánkou ke zkoušce.
 • Nemůže-li se uchazeč ve stanoveném termínu zkoušky zúčastnit ze zdravotních, nebo jiných vážných důvodů, může nejpozději 2 dny před stanoveným termínem zkoušky písemně požádat s uvedením důvodu o stanovení termínu jiného.
 • Jestliže se uchazeč ve stanoveném termínu ke zkoušce bez omluvy nedostaví, posuzuje se, jako by u zkoušky neuspěl a již zaplacený poplatek se mu nevrací.   

2. Jaký význam má doklad získaný úspěšnou zkouškou před autorizovanou osobou?

 • Dokladem, který potvrzuje úspěšné vykonání zkoušky, je osvědčení o získání profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině (kód: 69-073-M). Toto osvědčení je veřejnou listinou podobně, jako jí jsou např. vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o absolutoriu, ale také občanský průkaz, řidičský průkaz či rodný list. Jako takové má celostátní platnost a bez dalšího osvědčuje skutečnosti v něm uvedené při každém občanskoprávním a pracovněprávním vztahu, tedy i při prokazování dosažené kvalifikace zaměstnavateli.
 • Po absolvování profesní zkoušky můžete najít uplatnění v oblasti péče o děti v domácnostech, dětských skupinách, mateřských centrech, jako nepedagogický pracovník v mateřských školkách různých zřizovatelů nebo dětských koutcích. Pracovat pak můžete jak v zaměstnaneckém poměru, tak i jako OSVČ.
 • Osvědčení o profesní kvalifikaci je platné i v zemích Evropské unie.

3. Jak zjistím, co musím ke zkoušce umět a znát a jak bude zkouška probíhat?

 • Konkrétní popis toho, co musí uchazeč umět, je uveden v kvalifikačním standardu  profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině.
 • Jakým způsobem bude uchazeč zkoušen z toho, co umí a zná je uvedeno v hodnotícím standardu profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině.
 • Zkouška se skládá z části písemné ( 90 minut – test), praktické  a ústní a probíhá před dvoučlennou zkušební komisí a za přítomnosti zdravotníka. Celková délka zkoušky je 3 až 4 hodiny na každého zkoušeného
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem

  Kritéria a), b), c) budou ověřena formou praktického řešení modelových situací, slovní popis a doplnění budou využity jen tam, kde není praktické předvedení možné. Uchazeč/uchazečka bude postupně řešit bez přípravy tři modelové situace (ze souboru minimálně 10 různých) s cílem zachránit dítěti život. Zadání bude co nejkonkrétnější, kde je to možné, autorizovaná osoba situaci nebude popisovat, ale předvede, nasimuluje. Jedná se např. o bezvědomí, epileptický záchvat, úrazy hlavy, popálení, opaření, tonutí, pády, zasažení elektrickým proudem, dušení, požití drobných předmětů, tonutí, zlomeniny a krvácení, otravy, poleptání, bodnutí hmyzem a alergické reakce, poranění domácím zvířetem, přehřátí. K předvedení řešení situace bude uchazeč/uchazečka využívat resuscitační model miminka nebo resuscitační model dítěte (juniora) a další zdravotnický materiál.

 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítětě

  Kritérium a) autorizovaná osoba si připraví soubor minimálně 10 různých modelových situací, které budou zahrnovat různé věkové kategorie dítěte a různé počty dětí. Uchazeč/uchazečka si s využitím daných pomůcek (přírodniny, výtvarné potřeby, kostky, loutky, maňásek, knížky a loporela) předvede ukázku tvořivé nebo pohybové individuální a kolektivní aktivity (uchazeč/uchazečka si vylosuje jedno zadání, kde bude uveden počet dětí, věk dětí ). V každém zadání bude jedna tvořivá část a jedna pohybová část). Pomůcky si uchazeč/uchazečka vybere na místě. Kritérium b) uchazeč/uchazečka předvede jednu řízenou aktivitu výchovně vzdělávací práci s dětmi v dětském koutku, podle svého uvážení. Vysvětlí výchovné cíle ve vztahu ke zvolené věkové kategorii dítěte a časovou dotací.

 • Maximální počet zkoušených je 5 v jednom termínu
 • Výsledek zkoušky bude sdělen do 5 dnů ode dne konání zkoušky. Vykonal-li uchazeč zkoušku úspěšně, bude mu zasláno osvědčení podle § 19. zákona 179/2006 Sb.

4. Kdo se může ke zkoušce přihlásit?

 • Ke zkoušce se může přihlásit každá osoba starší 18 – ti let, která získala alespoň základní vzdělání.
 • Osoba mladší 18-ti let se ke zkoušce může přihlásit tehdy, pokud je účastníkem rekvalifikačního kurzu organizovaného úřadem práce. Zkoušky se může zúčastnit i ten, kdo není občanem ČR.
 • Zdravotní způsobilost není vyžadována. Uchazeč musí být bez logopedické vady.

5. Jak je zaručena objektivnost zkoušky?

 • Objektivnost zkoušky je zaručena autorizovanou osobou, která musela prokázat, že splňuje vzdělanostní, odborné i pedagogické předpoklady pro výkon této činnosti.

6. Kolik mě zkouška bude stát?

 • Cena zkoušky vychází z kvalifikovaného odhadu nákladů na zkoušku. Náklady na vykonání zkoušky profesní kvalifikace je v příslušném zdaňovacím období možné odečíst od základu daně.
 • Cena za zkoušku je 5 500,- Kč
 • Zkoušku z profesní kvalifikace může zaměstnanci uhradit i jeho zaměstnavatel. Zkouška se tak stává  jedním z benefitů, který podpoří zaměstnance dále se vzdělávat.

7. Průvodce krok za krokem

 1. vyberte si profesní kvalifikaci, ze které chcete složit zkoušku
 2. seznamte se s tím, co je nutné ke zkoušce umět a znát – kvalifikační standard, a jakým způsobem budete zkoušen/a – hodnotící standard
 3. pokud vše uvedené ve standardech dané kvalifikace umíte a znáte vyplňte formulář a čekejte na přihlášku, která vám přijde na email
 4. vyplňte přihlášku v příloze emailu a odešlete podle návodu v emailu
 5. vyčkejte na doručení pozvánky, kde bude uveden termín Vaši zkoušky,pokyny ke zkoušce a faktura pro zaslání platby
 6. dostavte se v uvedeném termínu ke zkoušce

Co je Národní soustava kvalifikací a Národní soustava povolání?

 Národní soustava kvalifikací je systém uznávání znalostí a dovedností, u kterých nezáleží na tom, zda byly získány ve škole, kurzem, či praxí.

Důležitá je jejich kvalita

 •  Pravidla pro ověřování a uznávání výsledků, toho co umíte a znáte, řeší zákon č.179/2006 Sb.  ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
 • Kvalifikace jsou popisovány v Národní soustavě kvalifikací prostřednictvím kvalifikačních a hodnotících standardů.
 • Zdrojem informací pro vytváření Národní soustavy kvalifikací je Národní soustava povolání. Povolání uvedená v Národní soustavě povolání jsou skutečně ta povolaní, která požadují zaměstnavatelé a trh práce České republiky.

Šance získat nové zaměstnání pro ty, kteří jsou držiteli osvědčení o profesní kvalifikaci se tak výrazně zvýší.