Home   Kurzy Montessori   Projekt ESF

Projekt ESF

projekty

Tento projekt je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

Výstupy projektu

 


aktuality:

Pozvánka na 4. seminář 24.1.2013


uplynulé aktivity:

REALIZOVANÉ AKTIVITY PROJEKTU I.
pozvánka na 1.seminář 22.3.2011 leták
pozvánka na 1.seminář text
výukový materiál pdf

pozvánka na 2.seminář 7.11.2011 leták

Podpora rodičů v Montessori Olomouc_pozvanka_3.seminar_10_5_2012 Horka nad Moravou

Pozvánka na 4. seminář


projekt op lzz/3.4/54/00162

Název operačního programu:

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Název prioritní osy:

Sociální integrace a rovné příležitosti

Číslo oblasti podpory:

4.3.4

Název oblasti podpory:

Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života

Název projektu:

Podpora rodičů v Montessori Olomouc

 

Registrační číslo projektu:

OP LZZ/3.4/54/00162

Doba realizace projektu:

listopad 2010 – říjen 2013

Celkové výdaje projektu:

7 259 291,89 Kč

 

Příspěvěk ze strukturálních fondů: 6 170 398,10 Kč. Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky: 1 088 893,79 Kč.

Stručně o projektu:

Od 1. listopadu 2010 probíhá v Montessori Olomouc – rodinném centru projekt Podpora rodičů v Montessori Olomouc  financovaný z Operačního programu  Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt nabízí rodičům s dětmi celodenní péči o děti předškolního věku v takové míře, aby se dokázali lépe a rovnocenně uplatnit na trhu práce a dobře sladit pracovní a rodinný život. Smyslem projektu je rozšíření a zpřístupnění služeb rodinného centra většímu počtu rodičů za současného zkvalitnění nabízených služeb. Nově vznikne v projektu prostor pro osvětu rodičů. Dosaženo toho všeho bude prostřednictvím činností a nových prvků zaměřených na:

a)zajištění kvalitní péče o děti a zajištění rozšířeného provozu rodinného centra. Projekt zvětšil prostor především personálním posílením pro příjem většího počtu dětí, a tím umožní rodičům pracovní uplatnění.

b)nabídka služeb, které podpoří a ulehčí cílovým skupinám (rodičům s dětmi) sladění jejich profese s rodinným životem – jedná se např. o prodloužené hlídání po pracovní době do 18 :00 hod a hlídání dětí po všechny pracovní dny v roce.

c)osvěta a vzdělání cílové skupiny tak, aby prolínání jejich péče o děti a možnost pracovního uplatnění bylo efektivní – vzdělávání rodičů formou seminářů s tématikou rovných příležitostí, harmonizace rodinného a pracovního života, úloha rodiny, školky a školy aj.(na vzdělávání se podílí 2 partneři projektu).

Uskutečnění těchto záměrů bude provedeno prostřednictvím 4 navržených aktivit projektu:

1.Služby péče o dítě – pomoc rodičům (aktivita probíhá průběžně od listopadu 2010 do srpna 2013)

2. Osvěta rodičů (semináře pro rodiče s dětmi budou probíhat 2x za rok, vždy na jaře a na podzim-přesný harmonogram seminářů a témat bude umístěn průběžně na těchto www)

3. Závěrečný  seminář a ukončení projektu (proběhne v r. 2013)

Projekt a aktivity budou zajištěny realizačním týmem ve spolupráci s 2 partnery – ZŠ a MŠ Horka nad Moravou a Národní centrum pro rodinu (Brno) v roli odborníka na rovné příležitosti.

Výsledkem projektu bude funkční rodinné centrum, které je službou péče o děti, účinně podporuje svým provozem a aktivitami sladění rodinného a pracovního života a rovné příležitosti mužů a žen, a které je přínosem pro rodiče s dětmi, zvětší jim povědomí, znalosti a možnost uplatnění na trhu práce. Projekt je tříletý, aby byla podpora rodičů účinná.

Realizace projektu:

Listopad 2010 – duben 2011

Zahájení realizace projektu, podpisy pracovních smluv, podpisy dohod s partnery, publicita projektu, nákup vybavení.

Aktivita pokračovala ve sledovaném období 5 -10/2012 celodenní péčí o děti

v souladu s cíli projektu – umožnit rodičům zapojit se do pracovního procesu a přispívat

k dosažení harmonie mezi jejich povinnostmi pracovními a rodinným životem. Školka

v rámci aktivity poskytuje kvalitní celodenní péči o děti předškolního věku s prvky výuky

metodou Montessori. Péče a vzdělávání předškolních dětí je dobře odborně zajištěno a

pokračovalo ověřeným způsobem

Prostřednictvím projektu byly zajišťovány služby:

1. Navýšená kapacita školky na 25 dětí.

2. Rodiče mohli počítat s tím, že školka je otevřená od 6:30 hod (o půl hodiny dříve než

před zahájením projektu).

3. Službou pro rodiče prostřednictvím projektu byla nadále uzavírací doba školky v 18:00 hod

4. Další  službou školky umožněné projektem byl nadála  provoz školky ve všechny pracovní

dny, tj. i o prázdninách.

Všechny uvedené služby byly nadále hojně využívány a žádané.

Harmonogram projektu:

Aktiva 1

Služby péče o dítě – pomoc rodičům – listopad 2010 – srpen 2013

Aktivita 2

Osvěta rodičů- únor 2011 – srpen 2013

Aktivita 3

Závěrečný seminář a ukončení projektu- září 2013 – říjen 2013

Aktivity projektu

1.      Služby péče o dítě – pomoc rodičům

Jedná se o nosnou aktivitu projektu, která prostřednictvím poskytování služeb péče o dítě umožní rodičům zapojit se do pracovního procesu a přispěje k dosažení harmonie mezi jejich povinnostmi pracovním a rodinným životem. Školka v rámci aktivity bude poskytovat kvalitní celodenní péči o děti předškolního věku s prvky výuky metodou Montessori po 34 měsíců. Na základě navýšení počtu pedagogického personálu školky prostřednictvím projektu, bude možné zajištění rozšíření a zkvalitnění služeb:

1. Kapacita školky se navýšila.

2. Rodiče budou moci počítat s tím, že školka je otevřená od 6:30 hod. (o půl hodiny dříve než předtím). Tento čas umožní rodičům dostat se do práce na 7 hod. , odjet na pracovní cestu apod.

3. novativní službou pro rodiče je uzavírací doba školky v 18:00 hod. (před realizací projektu to bylo do 16:00 hod.)

4. Další novou službou školky umožněné projektem jer provoz školky ve všechny pracovní dny, tj. i o hlavních prázdninách, kdy většina školek na 1-1 a půl měsíce provoz uzavírá a rodiče musí děti přihlásit do jiných zařízení. Všechny uvedené služby byly v průzkumu mezi rodiči velmi žádané. Za účelem zkvalitnění péče ve školce, budou ze strany partnera (ZŠ a MŠ Horka nad Moravou) probíhat pravidelné supervize školky – cílem je dohled a konzultace ohledně směřování a pedagogických  postupů z hlediska další možné návaznosti vzdělání  dětí ve třídách Montessori ZŠ aj. Supervize bude probíhat také vzájemnou hospitací učitelů školky a ZŠ (střídavě celkem 4 učitelé, 1krát/pololetí na 1 den, po 3 roky). Vzájemné supervize jsou inovativním produktem vzniklým realizací projektu. Nedílnou součástí realizace nosné aktivity (a dalších aktivit) je řízení projektu a práce zkušeným realizačního týmu.

2. Osvěta rodičů

Projekt skýtá jedinečnou příležitost ukázat rodičům – cestou osvěty o rovných příležitostech a ve spojení s praktickými zkušenostmi- v čem spočívají jejich možnosti posílení pozice na trhu práce. Montessori Olomouc- rodinné centrum navrhlo ve spolupráci  s expertem na rovné příležitosti- partnerem Národním centrem pro rodinu sérii seminářů pro rodiče s aktivní účastní všech zapojených organizací. Toto propojení spolupráce rodiny, školky (Montessori Olomouc- rodinné centrum ) a školy (partner ZŠ a MŠ Horka nad Moravou) s využitím tématiky rovných příležitostí (partner Národním centrem pro rodinu) na základě osvětových seminářů s rodiči je inovativním produktem projektu. Vznikne nový a unikátní prostor a možnost využití tématiky rovných  přležitostí k tomu,  aby rodiče, kteří jsou ohroženi na trhu práce, si lépe uvědomili své nároky, byli lépe vybaveni a uplatnili se na trhu práce. Semináře (v počtu 5) budou probíhat v cca půlročním rytmu po 3 roky a budou obsahovat 2 moduly:

a)      sladit nároky péče o děti a profesního světa (např. úloha rodinného prostředí v porovnání s nabídkami před/školního zařízení aj.)

b)      vzdělávání o obsahu rovných příležitostí:

I.                 Existující nerovnosti v přístupu k zaměstnání na trhu práce a možnosti jejich předcházení- obsah: nerovné odměňování a nerovné strukturální rozložení zaměstnanosti mužů a žen, vysoký fond odpracované doby, pozitivní a negativní flexibilita prac. úvazků, druhy flexibilních úprav pracovního režimu

II.               Podpora postavení pečujících rodičů na trhu práce-obsah: stereotypní diskriminující přístupy k ženám na trhu práce, individuální přístupy k náplni rolí v rodině, podpora zdravého sebevědomí pečujícího rodiče

III.              Praxí ověřené přístupy k harmonizaci rodiny a zaměstnání obsah: vhodné způsoby komunikace na pracovišti, služby nabízené nebo zprostředkované zaměstnavatelem, práva rodičů zaměstnanců pečujících o děti. Cca polovina sem. se bude konat u partbera ZŠ. Pokračováním a vyústěním předcházející série seminářů a celého projektu je závěrečný seminář – viz Aktivita  3.

3.      Závěrečný seminář a ukončení projektu

Aktivita v délce trvání 2 měsíce zahrnuje jednak konání závěrečného semináře a vydání tištěného výstupu z něj a jednak činnosti potřebné k ukončení projektu.

1. Závěrečný seminář bude vyústěním předcházející série seminářů a celého projektu, který je plánován z důvodu možnosti shrnutí zkušeností a výsledků projektu.

Na jeho lektorování se budou podílet všechny zúčastněné organizace (Rodinné centrum Montessori Olomouc a 2 partneři), kteří budou reflektovat své zkušenosti z projektu. Prostor pro cílovou skupinu bude formou diskusí a závěrečného dotazníkového šetření cíleného na zjištění účinků a pokroku projektu.  Závěrečný seminář se bude konat v pronajatých prostorech v Olomouci a bude mít slavnostnější ráz než předchozí semináře. Jeho konání bude propagováno. Výstupy ze závěrečného semináře a projektu budou shrnuty v tištěném materiálu, který bude vydán u příležitosti ukončení projektu a distribuován  mezi účastníky projektu a k dispozici veřejnosti.

2. Po ukončení realizace obsahově stěžejních aktivit projektu bude projekt administrativně uzavřen, přičemž přípravou na ukončení bude řádné vedení a administrace projektu po celou dobu jeho realizace včetně sebehodnocení projektu. Nejpozději 7 měsíců před ukončením projektu bude jako příprava na tuto aktivitu uzavřena smlouva s auditorem, jehož zpráva bude součástí závěrečné monitorovací zprávy a závěrečné  žádosti o platbu. Nezávislý audit projektu bude proveden u žadatele i obou finančně zapojených partnerů dle podmínek programu. Závěrečná monitorovací zpráva bude informovat o aktivitách projektu a výsledcích realizace a posoudí úspěšnost projektu, bude popisovat podrobně podmínky realizace, informace o publicitě aj.